Category: Video fetve


http://www.youtube.com/watch?v=TxsuZAjfnWY

Pitanje: Koji je propis konzumiranja mesa dozvoljenih životinja i ženidba ehli kitabija-jevreja i kršćana u Americi

Odgovor: Konzumiranje onoga što zakolju jevreji i kršćani u Americi je dozvoljeno jer Uzvišeni veli: “Od danas vam se dozvoljavaju lijepe stvari i hrana onih kojima je Knjiga data, a i vaša hrana je njima dozvoljena…”

Rekao je Ibn Abbas: “Pod hranom koja se spominje u ajetu se podrazumjevaju životinje koje kolju.”

Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je jeo meso životinja koje su klali židovi i nije se raspitivao o kakvom se mesu radi, pa prema tome, nas ne obavezuje i mi ne trebamo da pitamo kako su zaklali tu životinju. Dakle, ukoliko je zaklano ono što je dozvoljeno da se kolje, u tom slučaju ne treba da pitaš, a dokaz tome jeste da je Aiša prenijela da su neki ljudi upitali Poslanika:Dolazi nam meso od ljudi za koje ne znamo da li je zaklano uz Allahovo ime, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, odgovorio: “Vi spomenite Allahovo ime prije jela i jedite ga.”

Dakle, Poslanik,sallallahu alejhi ve selleme, je naredio da se jede i da se ne ispituje.

Također i kada se radi o načinu klanja, nije nam obaveza i ne trebamo da pitamo kako je zaklano.

A što se tiče pitanja da li su oni u današnjem vremenu u stvarnosti pripadnici Knjige, odgovor na to je da su oni ehli kitabije i u to nema sumnje, pa makar i negirali svoju vjeru.

Dokaz ovome je ajet iz sure Maide: “Doista su nevjernici oni koji kažu: Allah je jedan od trojice…” , a u istoj suri  nam se dozvoljavaju  njihova jela.

I zato, ja smatram da je dozvoljeno jedenje mesa životinja koje zakolju jevreji i kršćani u toj, ali i u drugim državama i nije nam potrebno da se raspitujemo jer je osnova na kojoj se gradi propis dozvola.

Ovaj govor se može reći i kada je u pitanju ženidba njihovim ženama, osim u slučaju da je čovjek slabić i boji se da će to uticati na njegovu vjeru. U takvom slučaju ćemo mu kazati da se ne ženi.

 

Odgovorio: Šejh Usejmin

Preveo:Senad Muhić

Iz  riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme: “Ko od vas bude poživio, vidjeće mnogo razilaženja, zato se držite moga puta.(sunneta)” ,izvlačimo pouku, da kada se umnože frakcije u ummetu ,onda se ne pridružuj nijednoj od njih.

Ovdje imamo vise frakcija koje su se pojavile jos davno:haridžije, muatezile, džehmijje,  šije odnosno rafidije ,a u skorije vrijeme su se pojavile ihvanije, selefije, tebligije i njima slične.

Sve ove grupacije ostavi po strani i idi naprijed.

Idi naprijed, jer je to ono ka čemu je Poslanik usmjerio muslimane:”Na vama je da se držite moga sunneta i sunneta ispravnih i pravednih halifa.”

Nema sumnje da je obaveza muslimanima da  slijede put selefa(ispravnih generacija), a ne da se pripoje određenoj grupi koju zovu selefijska.

Obratite pažnju na razliku:postoji jedan put koji se zove put selefa (ispravnih generacija) i  i jedna skupina koja se naziva selefijama.

Šta se od nas traži?

Da slijedimo ispravne generacije.

Zašto?,

Zato sto su nasa braca “selefije” grupacija koja je najbliža istini, bez sumnje.Ali njihov problem je kao i kod ostalih:nazivanje drugih i drugacijih grupacija zabludjelim, novotarima i pokvarenjacima.Mi ne poricemo to ukoliko neka grupacija zaslužuje takve optužbe.Međutim mi ne prihvatamo takav način prilikom otklanjanja tih novotarija

.Obaveza je vodećih ljudi tih skupina da se sastanu i da kažu:Neka izmedju nas bude Allahova knjiga i Poslanikov sunnet.Sudimo sebi na osnovu ova dva izvora,a ne po nasim strastima i stavovima.Svako može biti u krivu kao sto moze biti i upravu ,koliko god da je ucen i bogobojazan.Nepogrijesivost je u vjeri islamu.