-Od Ibn Abasa, r.a. se prenosi da je rekao:“Jednom dok je sjedio Džibril kod Poslanika, sallallahu alejhi ve selem, čuo je zvuk iznad sebe (kao škripa kod otvaranja vrata), pa je podigao glavu i rekao: Ovo su nebeska vrata, danas su se otvorila a do sada nikad prije nisu bila otvarana, pa je sišao melek i reče: Ovo je melek, sišao je na Zemlju, nikada do sada nije silazio pa se poselamio i rekao :Raduj se zbog dva svjetla, koja si dobio, nijedan poslanik ih do sada nije dobio, početak Kur'ana, znači Fatiha i zadnji ajeti sure El-Bekare, nećeš proučiti ni harf od toga a da ti se ne dadne.“ (Sahihu Muslim)

-Prenosi se od Ebu Seida ibn el-Muali'a, r.a. da mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao:“Hoćeš li da te podučim najvrjednijoj suri iz Kur'ana prije nego izađeš iz mesdžida? Pa me je uzeo za ruku, i kad smo izlazili iz mesdžida, ja sam mu to napomenuo a on mi reče: El-hamdu lillahi rabbi-l-alemin, to je sedam ajeta koji se ponavljaju i Kur'an Veličanstveni koji mi je dat.“ (Sahihu-l-Buhari)

–  Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao:“Rekao je Uzvišeni Allah: Podijelio sam namaz između Sebe i Moga roba na dva dijela, a Mom robu pripada ono što zatraži, pa kad kaže rob:“Hvala Allahu Gospodaru svjetova“, Allah kaže: Moj rob mi zahvaljuje, pa kad kaže:“Milostivog, Samilosnog“, Allah kaže:Moj rob me hvali, pa kad kaže:“Vladaru Sudnjeg dana“, Allah kaže: Moj rob me slavi, pa kad kaže:“Samo Tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo“, Allah kaže:ovo je između Mene i Moga roba, a Mom robu pripada ono što zatraži. Pa kad kaže:“Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali niti onih koji su zalutali“. Allah kaže:Ovo je za Mog roba, a njemu pripada ono što zatraži.“ (Sahihu Muslim)

-Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao:“Tako mi Onoga u čijoj je Ruci moja duša, nije objavljena u Tevratu, ni u Indžilu, ni u Zeburu, ni u Furkanu slična njoj, ona je sedam ajeta koji se ponavljaju i Kur'an Veličanstveni koji mi je dat.“ (Sunen et-Tirmizii hadis je hasenun sahih)

-Od Ebu Seid el-Hudrija, r.a., se prenosi da je rekao:“Bili smo na putu pa smo odmarali, dođe nam jedna žena i reče da je poglavar plemena bolestan, a da su ljudi odsutni, pa da li ima neko od vas da mu prouči rukju. Pa je ustao čovjek, za kojeg nismo znali da uči rukju. Proučio mu je rukju te je poglavar ozdravio i naredio da mu se dadne trideset ovaca i napojili su nas mlijekom. Kasnije smo pitali čovjeka da li je znao rukju ili je samo učio, a on je odgovorio da nije ništa učio posebno osim početka Kurana, sure Fatihe. Poslije toga nismo pričali dok nismo došli kod Poslanika, sallallahu alejhi ve selem u Medinu, pa kad smo došli, upitali smo ga o tome, a on je rekao:“Kako je znao da je ona (Fatiha) rukja, odredite i meni dio onoga što ste dobili.“ (Sahihu-l-Buhari)