Čitanje Kurana ima svoje propise i pravila kojih se treba pridržavati kako bi onaj koji čita imao nagradu i sevap.Spomenut ćemo neke od njih:
1.Čitanje Kurana u ime Allaha.

Onaj ko uči Kur'an treba da time želi zadovoljstvo Allaha Uzvišenog i Njegovu nagradu,dakle da bude iskren,a iskrenost je neophodna prilikom svakog djela.Kaže Uzvišeni:”a naređeno im je da se samo Allahu klanjaju,da mu iskreno,kao pravovjerni,vjeru ispovjedaju…”(El-Bejjine, 5)

2.Čitanje Kur'ana u stanju čistoće,a u takvom stanju će biti bilo da uzme abdest ili gusul.

Kaže Uzvišeni:”dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti.”(El-vakia, 79)

3.Prilikom učenja Kur'ana,oči i ruke učača ne trebaju biti zauzete ni sa čime,ukoliko za to ne postoji potreba.

4.Onaj ko želi da uči Kur'an trebao bi prije samog učenja koristi misvak ili očistiti usta na bilo koji način.

5.Prilikom učenja Kur'ana,bolje je da se bude okrenuto prema kibli jer je kibla najbolji pravac kojem se čovjek može okrenuti.

6.Prije nego što počne sa učenjem Kur'ana treba zatražiti zaštitu od prokletog šejtana.

7.Bismillu treba da prouči na početku svake sure. – osim sure Tevbe –

8.Kur'an treba pravilno učiti bez žurbe, jer cilj čitanja  je razmišlanje o ajetima ,a to se ne može postići ukoliko se Kur'an čita brzo.

9.Kada naiđe na ajet koji govori o Allahovoj milosti,poželjno je da moli Allaha za milost,a kada naiđe na ajet koji govori o Allahovoj kazni,poželjno je da moli za spas od nje.

10.Također je poželjno da veliča  Allaha kada naiđe na ajet gdje se to spominje i da učini sedždu kod ajeta gdje to propisano.

11.Neophodno je da onaj ko čita Kur'an bude ponizan,skrušen i miran.

12.Da priliko čitanja svakom kur'anskom slovu dadne njegovo pravo,tj.da primjenjuje  pravila tedžvida.

13.Da ne prekida učenje Kur'ana zbog nekog govora od koje nema koristi.

14.Da uljepša svoj glas prilikom učenja koliko god je u mogućnosti,jer Poslanik sallallahu alejhi ve selleme veli:”Ukrašavajte Kur'an vašim glasovima.”(Bilježe Ahmed i Ebu Davud a Albani ga je ocjenio kao sahih.)

15.Da cijeni i poštiva mushaf tako što ga neće ostavljati na zemlju i neće stavljati ništa iznad njega.

Preveo: Senad Muhić