Category: Temelji Islama


Doista, cijeli svemir svojim izgledom kako je stvoren i svojim uređenjem svjedoči jednoću Allaha: „Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova!“ (Prijevod značenja sure El-A'raf, 54)

Stvaranje nebesa i Zemlje, smjena noći i dana, raznolikost neživih tvari, biljki i plodova, stvaranje čovjeka i životinja…sve to ukazuje da je Veličanstveni Stvoritelj jedan, koji nema ortaka: „To vam je, eto, Allah, Gospodar vaš, Stvoritelj svega, drugog istinskog boga osim Njega nema, pa kuda se onda odmećete?“ (Prijevod značenja sure Gafir, 62)

Raznolikost ovih stvorenja i njihova veličina, savršenost i potpunost, briga o njima i upravljanje s njima; sve to ukazuje da je Stvoritelj jedan, radi šta želi, i presuđuje kako hoće: „Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim (vekil).“ (Prijevod značenja sure Ez-Zumer, 62)

Sve što smo do sada spomenuli ukazuje da sve što je stvoreno mora imati svog Stvoritelja, ova vlast mora imati Vlasnika, a iza slike je slikar: „On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena.“ (Prijevod značenja sure El-Hašr, 24)

Funkcionalnost nebesa i Zemlje, uređenost svemira, skladnost stvorenja jednih s drugima; sve to ukazuje da je Stvoritelj jedan, koji nema ortaka: „Da Zemljom i nebesima upravljaju drugi bogovi, a ne Allah, poremetili bi se. Pa nek je uzvišen Allah, Gospodar svemira, od onoga što Mu pripisuju!“ (Prijevod značenja sure El-Enbija, 22)

Sva ova ogromna stvorenja, ili su sama sebe stvorila, što je nemoguće, ili je čovjek sam sebe stvorio pa onda stvorio njih, što je, također, nemoguće: „Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili?! Zar su oni nebesa i Zemlju stvorili?! Ne, nego oni neće da vjeruju.“ (Prijevod značenja sure Et-Tur, 35-36)

Razum, objava i zdrava ljudska priroda ukazuju da ovo što postoji mora biti neko ko ga je učinio postojećim nakon što nije postojalo, ova stvorenja moraju imati Stvoritelja, Živog i Vječnog, koji sve zna i koji je o svemu potanko obavješten, Snažnog i Moćnog, Blagog i Milostivog, Njemu pripadaju najljepša imena i savršena svojstva, sve zna, ništa Ga ne čini nemoćnim i ništa Mu ne liči: „A vaš Bog – jedan je Bog! Nema istinskog boga osim Njega, Milostivog, Samilosnog!“ (Prijevod značenja sure El-Bekare, 163)

A postojanje Allaha se spoznaje neminovnošću i očiglednošću koja je dokučiva svakom zdravom razumu: „Poslanici njihovi su govorili: “Zar se može sumnjati u Allaha, Stvoritelja nebesa i Zemlje.“ (Prijevod značenja sure Ibrahim, 10)

Allah Uzvišeni je usadio u insana prirodu koja priznaje Njegov rububijjet (stvaranje, upravljanje i vlast, dakle, jednoća Allaha u Njegovim djelima) i Njegovu jednoću, ali šejtani su tti koji prilaze sinovima Ademovim, pa ih odvraćaju od njihove vjere. Došlo je u hadis-kudsi da je Allah Uzvišeni rekao: „Ja sam stvorio sve svoje robove čistim (hunefa – ispravne nutrine i zdrave prirodne urođenosti), ali su im prišli šejtani i odvratili ih od njihove vjere, te im zabranili ono što sam im dozvolio.“ (Hadis je zabilježio Muslim, br. 2865.)

Između njih ima onih koji su zanegirali postojanje Allaha, ima onih koji obožavaju šejtana, a i onih koji obožavaju čovjeka.

Ima i onih koji obožavaju novac, vatru, spolni organ pa i životinju.

Ima i onih koji mu čine ortaka, bilo da je kamen na Zemlji ili zvijezda na nebesima.

A ova božanstva koja se obožavaju mimo Allaha ne stvaraju niti opskrbu daju, ne čuju niti vide, niti koriste niti štete, pa kako ih mogu obožavati mimo Allaha: „Ili su bolji raznorazni bogovi ili Allah, Jedini i Svemoćni?“ (Prijevod značenja sure Jusuf, 39)

Allah Uzvišeni je ukorio svakog ko obožava ta božanstva koja niti čuju niti vide, niti razuma imaju, i to riječima: „Oni kojima vi, pored Allaha, ibadet činite upućujući im dovu, zaista su robovi, kao i vi. Pa, dozivajte ih, i neka vam se odazovu ako istinu govorite! Imaju li oni noge da na njima hodaju, ili ruke da njima hvataju, imaju li oči da njima gledaju, ili uši da njima čuju?“ (Prijevod značenja sure El-Araf, 194-195)

I riječima: „Reci: „Kako možete, pored Allaha, ibadet činiti onome koji vam nije u stanju  kakvu štetu učiniti, niti vam neku korist pribaviti, a Allah je taj koji sve čuje i zna?““ (Prijevod značenja sure El-Maide, 76)

Kako li insan malo znanja ima o svome Gospodaru koji ga je stvorio i opskrbu mu dao, kako Ga može poricati i zaboravljati i i obožavati nekog drugog: „Ali, oči nisu slijepe, već srca u grudima.“ (Prijevod značenja sure El-Hadždž, 46)

Pa neka je hvaljen i uzvišen Allah Gospodar svijetova: „Reci: “Hvala Allahu i mir robovima Njegovim koje je On odabrao!” Šta je bolje: Allah ili oni koje Njemu ravnim smatraju? Onaj koji je nebesa i Zemlju stvorio i koji vam spušta s neba kišu pomoću koje Mi dajemo da ozelene bašče prekrasne – nemoguće je da vi učinite da izraste drveće njihovo. – Zar pored Allaha postoji drugi istinski bog? Ne postoji, ali su oni narod koji druge s Njim izjednačuje; Onaj koji je Zemlju prebivalištem učinio i kroz nju rijeke proveo i na njoj brda nepomična postavio i dva mora pregradio. – Zar pored Allaha postoji drugi istinski bog? Ne postoji, nego većina njih u neznanju živi; Onaj koji se nevoljniku, kad mu se obrati, odaziva, i koji zlo otklanja i koji vas na Zemlji namjesnicima postavlja. – Zar pored Allaha postoji drugi istinski bog? Kako nikako pouku vi da primite! Onaj koji vam u tminama, na kopnu i na moru, put pokazuje i koji vjetrove kao radosnu vijest ispred milosti Svoje šalje. – Zar pored Allaha postoji drugi istinski bog? Kako je Allah visoko iznad onih koji druge Njemu ravnim smatraju! Onaj koji sve iz ničega stvara, koji će zatim to ponovo učiniti, i koji vam opskrbu s neba i iz zemlje daje. – Zar pored Allaha postoji drugi istinski bog? Reci: „Dokažite, ako istinu govorite!““ (Prijevod značenja sure En-Neml, 59-64)

Peuzeto iz knjige Usulud-dinil-islami – autor: šejh Muhammed b. Ibrahim Et-Tuvejdžiri.

1.Prenosi Mu'az r.a., da je Allahov Poslanik rekao:”Ući će u džennet onaj kome zadnje riječi budu la ilahe illellah.”(Ebu Davud,'kitabu-l-dženaizi, babu-t-telkini, br.3116, Ahmed u Musnedu 5/233,247, Hakim u Mustedreku 1/351 i veli da je lanac prenosilaca ispravan,'sa njim se slaže i Zehebi,'a ispravnim ga je ocijenio Albani u djelu Sahihu-l-džami’ br.6479)

2.Od Ebu Zerra se prenosi da je kazao:”O Allahov Poslaniče, posavjetuj me,'pa mu je Poslanik rekao:'Kada uradiš loše djelo,'odmah iza njega učini i dobro.'Nakon čega je  Ebu Zerr upitao:'O Allahov Poslaniče,'da li je dobro djelo la ilahe illellah?,pa mu je Poslanik odgovorio:'Te riječi su najbolje dobro djelo.”(Musned imama Ahmeda, 5/169,'a ispravnim ga je ocijenio Albani  u djelu Silsiletu-l-ehadisi-s-sahihati br.1373)

3.Abdullah b.Amr prenosi od Poslanika sallallahu alejhi ve selleme da  je Nuh svome sinu na samrti rekao:”Naređujem ti da kažeš la ilahe illellah, jer  uistinu, kada bi se sedam nebesa i sedam zemalja stavilo na jedan tas vage, a la ilahe illellah na drugi tas, prevagnule bi riječi la ilahe illellah…”(Musned imama Ahmeda,2/170,225, Buhari u djelu El-edebu-l-mufred br.548, Bezzar br.2998 i 3069.Ispravnim ga je ocijenio Ahmed Šakir u komentaru na Ahmedov Musned pod brojem 6083 i Hakim, a sa njim se složio i Zehebi 1/48.Rekao je Hejsemi u djelu Medžme'u-z-zevaidi 5/133 i 142 :Bilježi ga Bezzar i Ahmed ,a prenosioci mu pouzdani.)

4.Od Ebu Se'ida El-Hudrija  se prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao:”Musa je kazao:'O Gospodaru, poduči me nečenu sa čime ću ti činiti zikr i sa čime ću te dozivati.'Pa mu je Allah rekao:'O Musa ,reci la ilahe illellah’, nakon čega je Musa kazao:'O Gospdaru, svi tvoji robovi to govore, ja želim nešto poebno za mene.'Tada mu Gospodar reče:'O Musa, kada bi sedam nebesa i sedam zemalja stavio na jednu stranu, a riječi la ilahe illellah na drugu, riječi la ilahe illellh bi prevagnule.”(Bilježi ga Ebu Ne'im u djelu Hiljetu-l-evlija 8/327 , 328 i Nesai u djelu ‘Amelu-l-jewmi ve-l-lejleti br.834, i Ebu Ja'ala u Musnedu br.1393, ,a ispravnim ga je ocijenio Hakim i sa njim se slaže i Zehebi 1/528)

5.Od Džabira b. Abdillaha se prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao:”Jedna od najboljih dova je :Elhamdulillah, a najbolji zikr je la ilahe illellah.”(Tirmizi, Kitabu-d-da'wat, babu ma džae enne da'wete-l-muslimi mustedžabe br. 3383, Hakim u Mustedreku 1/503 i kaže da je lanac prenosilaca ovog hadisa ispravan, a Tirmizi veli da je hadis hasen garib.Dobrim ga je ocijenio Albani u Sahihu-l-džami br.1104)