-„Bojte se Allaha upotpunosti…“ (Ali Imran, 102)
Postoji stav da je ovaj ajet derogiran 16.ajetom sure Tegabun: „Bojte se Allaha onoliko koliko možete…“
-„A onima koji vam sklapaju ugovor, podajte njihov dio…“ (En-Nisa, 33)
Ovaj ajet je derogiran 75.ajetom sure Enfal:“A rođaci su prema Allahovoj Knjizi jedni drugima preči…“
-„Kada neka od žena vaših blud počini…“ (En-Nisa, 15)
Ovaj ajet je derogiran ajetom iz sure Nur koji govori na ovu temu.
-Dio drugog ajeta sure Maide: „ni sveti mjesec… derogiran je dozvolom borbe u tim mjesecima.
-„…pa ako ti dođu ti im presudi ili se okreni od njih…“ (El-Maide, 42)
Ovaj ajet je derogiran 49.ajetom sure El-Maide:“I sudi im prema onome što ti Allah objavljuje.“
-„…ili neka druga dvojica…“ (El-Maide)
Ovaj dio ajeta je derogiran drugim ajetom iz sure Talak: „I kao svjedoke dvojicu vaših pravednih ljudi uzmite…“

(Sujuti, El-Itkan, 2/44)
Preveo:Senad Muhić