– „Kada neko od vas bude na samrti, ako ostavlja imetak, propisuje vam se, kao obaveza za one koji se Allaha boje, da pravedno učine oporuku roditeljima i bližnjima.“ (El-Bekare, 180)
Ovaj ajet je derogiran ajetom koji govori o nasljednicima. Rečeno je da je derogiran hadisom: „Nema oporuke za nasljednika.“ Također je rečeno da je ajet derogiran koncenzusom kojeg prenosi Ibn-l-Arebi.
-„…kao što je propisan onima prije vas…“ (El-Bekare, 183)
Ovaj dio ajeta je derogiran riječima Allaha: „Dozvoljava vam se da se u noćima dok traje post sa stajete sa svojim ženama…“ (El-Bekare, 187)
-„Pitajute o svetom mjesecu, o ratovanju u njemu…“ (El-Bekare, 217)
Ovaj ajet je derogiran ajetom: „…borite se protiv svih mnogobožaca…“ (Et-Tevbe, 36)
-„Oni među vama kojima se primiče smrt, a koji ostavljaju iza sebe žene-treba da im oporukom unaprijed za godinu dana odrede izdržavanje…“ (El-Bekare, 240)
Spomenuti ajet je derogiran 234.ajetom sure Bekare tj.sa godine se čekanje smanjuje na četiri mjeseca i deset dana.
-„Pokazivali vi ono što je u dušama vašim ili to krili Allah će vas za to pitati.“ (El-Bekare, 284)
Ovaj ajet je derogiran ajetom: „Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih.“ (El-Bekare, 286)

Sujuti, El-Itkan,2/43-44

Preveo:Senad Muhić