1.Bilježe Ibn Ebi Hatim i Ibn Merdevejh od Džabira da je kazao: „Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, obilazio oko Kabe, upitao ga je Omer: Da li je ovo mjesto na kojem je stajao Ibrahim? Da, odgovorio je Poslanik,a nakon toga je obavljen ajet: “Neka vam mjesto na kojem je stajao Ibrahim bude prostor iza koga ćete namaz obavljati!” (El-Bekare, 125)
Ovaj ajet je objavljen u Mekki, na oprosnom hadždžu.
2.“ I bojte se Dana kada ćete se svi Allahu vratiti, kada će se svakome ono što je zaslužio isplatiti – nikome krivo neće učinjeno biti.“ (El-Bekare, 281)
Ovaj ajet je objavljen na Mini na oprosnom hadždžu kao što prenosi Bejheki u Delailu.
3. Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite da pravično sudite. Uistinu je divan Allahov savjet! – A Allah doista sve čuje i vidi.(En-Nisa, 58)
Objavljen je na dan oslobađanja Mekke u unutrašnjosti Kabe, kao što navodi Sunejd u svome tefsiru i Ibn Merdevejh od Ibn Abbasa
4.Prvi ajeti sure El Enfal su objavljeni na Bedru nakon bitke, kao što prenosi Ahmed od Sa'da b.Ebi Vekkasa.
5.Prvi i drugi ajet sure Hadždž su objavljeni kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme krenuo u bitku Benu Mustalek, kao štp spominju Ibn Merdevejh putem Kelbija od Ebu Saliha od Ibn Abbasa.
6.Sura El-Mutaffifun ili njen dio je objavljen prilikom hidžre u Medinu, prije ulaska u nju, kao što navodi imam Nesefi i dr.
7.Prvi ajeti sure Ikre, koji su objavljeni u pećini Hira, kao što se navodi u dva Sahiha.
8.Sura En-Nasr koja je objavljena u danima tešrika na oprosnom hadždžu, kao što navodi Bezzar i Bejheki i Delailu.

Opširnije pogledati:El Itkan fi ulumi-l-Kur'an od Sujutija, 1/38-42
Preveo :Senad Muhić