1.Jedne prilike Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je učio dovu Muaviji: “Allahu moj, učini ga upućenim i daj da ljudi budu upućivani putem njega. (Tirmizi, 3842, poglavlje:Odlike Muavije, 5/687; Ahmed u Musnedu 17895; Taberani u El-Mu’džemu-l-evsat, 656)

 

2.Rečeno je Ibn Abbasu da Muavija klanja vitr namaz od jednog rekata, pa je Ibn Abbas rekao:“On zna, on je fekih-učen.“ (Buhari, 3765)

 

3.Rekao je Ibn Abbas nakon što je pohvalio Muaviju da je učen: “Ostavite Muaviju, on je bio Poslanikov ashab.“ (Buhari, 3764)

Tumačeći ove riječi Alijj El-Kari veli: “Ostavite Muaviju na miru i nemojte ga kritikovati jer on se družio sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve selleme.“ (Mirkatu-l-mefatih, šerhu miškati-l-mesabih, 3/954)

 

4.Rekao je Ibn Omer: “Nisam vidio  nakon Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da je iko sposobniji da vodi narod kao što je Muavija.“ (Ebu Bekr El-Hallal, Es-sunnetu, 2/441; Taberani u djelu El-Mudžemu-l-evsat, 6759 i El-Kebir  13432)