Po pitanju značenja mudrosti u ovome ajetu, komentatori Kur’ana spominju jedanaest tumačenja. U nastavku ćemo spomenuti ta tumačenja i pored njih spomenuti islamske učenjake koji ih zastupaju:

1.Kur'an- Ibn Mesud, Mudžahid, Dahhak, Mukatil,

2. poznavanje Kur'ana, derogiranih i derogirajućih ajeta, zatim poznavanje jasnih i manje jasnih ajeta, te poznavanje onoga što se Kur'anom dozvoljava i što se njime zabranjuje- Ibn Abbas,

3.vjerovjesništvo-Ibn Abbas

4.razumjevanje Kurana-Ebu-l-Alijje, Katade,

5.znanje i razumjevanje-Mudžahid,

6.preciznist i tačan govor-Mudžahid,

7.bogobojaznost-Hasan El Basri,

8.strahopoštovanje-Rebi'a b.Enes,

9.razumjevanje vjere-Ibn Zejd,

10.razumjevanje-Šerik,

11.znanje i postupanje po njemu-Ibn Kutejbe.

(Ibn-l-Dževzi, Zadu-l-mesiri fi ilmi-t-tefsiri, 1/242)

Rekao je imam Taberi u vezi ajeta: “On da je kome hoće preciznost i tačnost i riječima i djelima, a kome to bude podareno, podareno mu je mnogo dobro.“

(Tefsiru-t-Taberi, 5/576)

Nakon ovih riječi imam Taberi nastavlja i spominje stavove komentatora Kurana po pitanju ovoga ajeta ( a koji su već spomenuti), kaže: “Svi spomenuti stavovi ulaze pod značenje onoga što smo kazali u vezi ajeta, jer preciznost i tačnost se postiže samo uz poznavanje, učenje, razumjevanje…“

(Tefsiru-t-Taberi, 5/579)

Sa arapskog preveo:Senad Muhić