1.To su dani kojima se Allah Uzvišeni u Kuranu kune, rekavši :”Tako mi zore i deset noći.” (Prijevod značenja sure El-Fedžr, 1-2)

Pod izrazom deset noći podrazumjeva se prva desetina mjeseca zu-l-hidždžeta, što je stav Ibn Abbasa, Ibn Zubejra, Mudžahida i drugih učenjaka,a Ibn Kesir u svome tefsiru veli da je taj stav ispravan.(Ibn Kesir, Tefsiru-l-Kur'ani-l-azim, četvrti tom, str.646)

2.To su poznati dani  u kojima je posebno propisano spominjanje Allaha Uzvišenog.

Rekao je Uzvišeni:”…i da bi u određene dane, prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah opskrbio, Njegovo ime spominjali…”

Ibn Kesir u svome tefsiru navodi nekoliko stavova islamskih učenjaka po pitanju značenja izraza određeni dani, pa tako spominje da se pod tim podrazumjeva  prvih deset dana mjeseca zu-l-hidždžeta, a taj stav se prenosi od Ebu Musa El-Ešarija, Mudžahida, Katade, Ataa, Seida b. Džubejra, Hasana Basrija, Dahhaka, Ibrahima Nehaija, a također je to stav i šafijskog mezheba, te poznati stav imama Ahmeda.( Ibn Kesir, Tefsiru-l-Kur'ani-l-azim, treći tom, str.289)

3.Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme je kazao da su ovi dani najbolji dani u godini.

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme:”Nema dana u kojima je Allahu draže neko dobro djelo od prvih deset dana mjeseca zu-l-hidždžeta.Neko upita:'Zar ni borba na Allahovom putu?ć Na što Poslanik odgovori:'Ni borba na Allahovom putu, osim ukoliko čovjek ode u borbu svojim životom i svojim imetkom, te se ne vrati ni sa jednim od tog dvoga.”(Buhari, 2/382-383)

  

4.U tim danima se nalazi i dan Arefata

Onaj ko bude postio dan Arefata, biće mu oprošteni grijesi za dvije godine.(Muslim, 1162)

Allah ni ujednom danu ne oslobodi više ljudi od džehennemske vatre, kao što to čini na dan Arefata.(Muslim, 1348)

5.U tim danima se nalazi dan klanja kurbana, tj.prvi dan Kurban bajrama, koji je po određenom broju islamskih učenjaka najbolji dan u godini.

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme:”Najbolji dan kod Allaha jeste dan klanja kurbana.”(Ebu Davud, Ahmed, a ispravnim ga je ocjenio Hakim.)

Ibn Kajjim El-Dževzije zastupa stav onih učenjaka koji kažu da je najbolji dan u godini dan klanja kurbana, tj.prvi dan kurban bajrama.(Zadu-l-Mead, prvi tom, str.55)

6.Rekao je hafiz Ibn Hadžer: “U tim danima su  sakupljeni osnovni ibadeti, a to su :namaz, post, sadaka i hadž i nema dana koji  sakupljaju sve ove ibadeta osim prvih deset dana mjeseca zu-l-hidždžeta.” (Fethu-l-Bari, 2/460)

 

Pripremio:Senad Muhić