Podjela kur’anskih sura na osnovu njihove dužine

 

Sure se na osnovu dužine djele na četiri skupine:

Prva skupina: Et-tival-duge sure, kojih ima sedam, a to su :El-Bekara, Alu Imran, En-Nisa, El-Maide, El-En'am, El-E'araf, dok se oko sedme sure islamski učenjaci razilaze, pa tako neki kažu da su to sure El-Enfal i Et-Tevbe zajedno, zbog toga što su te dvije sure ustvari smatrali jednom surom jer nema bismille između.Drugi stav je da je sedma sura koja pripada ovoj skupini sura Junus, a ispravno je da je to sura Et-Tevba.

Druga skupina:El-Miu'n, tj.sure koje dolaze nakon spomenutih sedam, a nazvane su zbog toga što imaju više od stotinu ajeta ili približno tome.

Treća skupina:El-Mesani- To su sure koje dolaze nakon sura koje imaju stotinu ili otprilike toliko ajeta,a nazvane su ovim imenom jer se često ponavljajuu u namazu,češće nego sure iz prethodne dvije skupine.

Četvrta skupina:El-Mufessal-Nazvane su ovim imenom zbog toga što se često razdvajaju bismillom.

Islamski učenjaci se razilaze po pitanju gdje počinje ova skupina sura, tj.mufessal:

Prvi stav: Od početka sure Kaf,

Drugi stav: Od početka sure El-Hudžurat,

Treći stav: Od početka sure El-Kital, tj.sure Muhammed.

A imam Zerkeši i Sujuti spominju  dvanaest stavova po ovom pitanju.[1]

Mufessal kao četvrta skupina se dijeli na tri zasebne cjeline:

1.Et-tival, od početka pa do sure El-Burudž,

2.Evsatuhu, od sure Et-Tarik do sure El.Bejjine,

3.Kisaruhu, od sure Ez-zelzele do kraja Kur'ana.[2]


[1] El-Burhan, prvi tom, str.245-246 i El-Itkan, prvi tom, str.64

[2] Vidi:Fahd Er-Rumi, Dirasat fi ulumi-l-Kur’an, str.118