Bilježe imam Buhari (7549) i imam Muslim (301) da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme,  naslonjen na krilo Aiše učio Kur'an.Tumačeći ovaj hadis imam Nevevi u komentaru Muslimovog  Sahiha veli da je ovaj hadis dokaz koji ukazuje na dozvolu učenja Kur'ana u ležećem položaju.A u djelu Fethul Bari (1/406) stoji također da je ovaj hadis dokaz da je učenje Kur'ana u ležećem položaju dozvoljeno.

Imam Nevevi u djelu “Adabi učenja Kurana” veli :”Dopušteno je učiti Kur'an stojeći, ležeći na boku, ili u nekom drugom položaju, ali je nagrada manja.

Allah, dž. š., kaže:

„U stvaranju nebesa i Zemlje, i u izmjeni noći i dana su, zaista, znakovi za razumom obdarene. Za one koji stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju i o stvaranju nebesa i Zemlje razmišljaju.” (Kur’an, Alu Imran, 190, 191).

U Sahihu je zabilježeno od Aiše, r. a., da je govorila: „Božiji Poslanik, neka su na njega mir i blagoslovi Božiji, znao se nasloniti na moje krilo i učiti Kur'an, iako bih imala mjesečno pranje!“ Ovaj hadis bilježe i Buharija i Muslim, a u drugoj se verziji hadisa kaže: „I učio bi Kur'an dok bi mu glava bila u mom krilu!“

Ebu Musa el-Eš'ari kaže: „Ja učim Kur'an u namazu i u postelji.“ Hazreti Aiša je govorila: „Ja učim svakodnevni vird ležeći na postelji!“